Blog


Phân ưu - Chị Marie Rose Thanh-Huyền Trịnh Nguyễn

posted May 24, 2018, 1:49 PM by Peter Ly   [ updated May 25, 2018, 5:15 AM ]


 

Nhận được tin buồn

 Hiền thê của anh Nguyễn Kim Ngân (ex-frère Lasan Mossard):

 

Chị Marie Rose Thanh-Huyền Trịnh Nguyễn

đã được Chúa gọi về ngày 21 tháng 5 năm 2018, tại Houston Texas USA, ng thọ 61 tuổi.

 

Thành kính phân ưu cùng anh Nguyễn Kim Ngân và gia đình

Nguyện cầu linh hồn chị Marie Rose sớm được hưởng nhan thánh Chúa trên thiên đàng.

 

BBT www.lasanmossard.org

 

Phân Ưu - Nguyễn Mạnh Hùng

posted May 11, 2018, 6:48 AM by Peter Ly   [ updated May 11, 2018, 10:50 PM ]

PHÂN ƯU

 

Ban Biên Tp website lasanmossard.org vô cùng thương tiếc báo tin

CHS Lasan Mossard “promo 73” và là admin của website

 Anh Nguyễn Mạnh Hùng

 

đã vĩnh viễn ra đi vào ngày 20 tháng tư 2018 tại thành phố Houston, Texas, USA, hưởng thọ 60 tuổi.

 Xin hiệp thông cầu nguyện cho bạn Nguyễn Mạnh Hùng.

 

Ban Biên Tp

www.lasanmossard.org

 

Phân Ưu - Bác Phêrô Lê Hữu An

posted Aug 20, 2017, 2:46 PM by Hung Nguyen   [ updated Aug 20, 2017, 2:46 PM ]


PHÂN ƯU

Được tin:
 
Bác PHÊRÔ LÊ HỮU AN

thân phụ của bạn Lê Mạnh Hùng - Promo 73

đã từ trần ngày 15 tháng 07 năm 2017 tại Sài gòn, Việt Nam  

Chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng tang quyến. 
Nguyện cầu linh hồn Bác Lê Hữu An sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa trên Thiên Đàng.

Ban Biên Tập
www.lasanmossard.org


Phân Ưu - Sư huynh Romain Đặng Công Hầu

posted Aug 20, 2017, 2:43 PM by Hung Nguyen   [ updated Aug 20, 2017, 2:44 PM ]


PHÂN ƯU


Được tin:

 Sư huynh ROMAIN ĐẶNG CÔNG HẦU 

đã được Chúa gọi về ngày 12 tháng 07 năm 2017 tại Lasan Mai Thôn, Việt Nam,
qua Ban Liên Lạc Cựu Học Sinh Lasan Việt Nam. 

Chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng tang quyến và các SH Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam.  
Nguyện cầu linh hồn Sư huynh Romain Đặng Công Hầu sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa trên Thiên Đàng.

 
Ban Biên Tập
www.lasanmossard.org

Nghi Lễ An Táng

Phân Ưu - Bác Lucie Phạm Lệ Ngọc

posted Jul 12, 2017, 12:44 PM by Hung Nguyen   [ updated Jul 19, 2017, 5:07 AM ]


PHÂN ƯU

Được tin:
 
Bà Quả Phụ TRẦN TIÊN
Nhũ danh LUCIE PHẠM LỆ NGỌC

thân mẫu của hai bạn Trần Thế Quang và Trần Cao Đăng,
nhạc mẫu của bạn Dương Thanh Phi - Promo 75

đã từ trần ngày 16 tháng 06 năm 2017 tại Anaheim, California  

Chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng tang quyến. 
Nguyện cầu linh hồn bác Phạm Lệ Ngọc sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa trên Thiên Đàng.

Ban Biên Tập
www.lasanmossard.org


Phân Ưu - Bác Susan Yip

posted Jun 26, 2017, 10:46 AM by Hung Nguyen   [ updated Jul 19, 2017, 5:09 AM ]


PHÂN ƯU

Được tin:
 
Bác SUSAN YIP

thân mẫu của bạn Hồ Hướng Thọ (Alex Wu) - Promo 77

đã từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2017 tại Orange County, California  

Chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng tang quyến. 
Nguyện cầu hương linh Bác Susan Yip sớm tiêu diêu nơi cõi Niết Bàn.
 
Ban Biên Tập
www.lasanmossard.org


Phân Ưu - Bác Lôi Thạch

posted Jun 26, 2017, 10:45 AM by Hung Nguyen   [ updated Jul 19, 2017, 5:08 AM ]


PHÂN ƯU

Được tin:
 
Bác LÔI THẠCH

Thân phụ của các bạn: 
Lôi Quốc Thắng - Promo 77
Lôi Quốc Hoàng - Promo 77
Lôi Quốc Thanh - Promo 80

đã từ trần ngày 05 tháng 05 năm 2017 tại Fountain Valley, California  

Chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng tang quyến. 
Nguyện cầu hương linh Bác Lôi Thạch sớm tiêu diêu nơi cõi Niết Bàn.
 
Ban Biên Tập
www.lasanmossard.org


Phân Ưu - Bác Huỳnh Phương Dũng

posted May 29, 2017, 6:59 AM by Hung Nguyen   [ updated Jul 19, 2017, 5:06 AM ]


PHÂN ƯU

Được tin:
 
Bác HUỲNH PHƯƠNG DŨNG

Thân phụ của các bạn: 
Huỳnh Nghĩa Toàn - Promo 75
Huỳnh Nghĩa An - Promo 76
Huỳnh Nghĩa Hưng - Promo 77
Huỳnh Nghĩa Phát - Promo 78

đã từ trần ngày 25 tháng 04 năm 2017 tại Sydney, Australia  

Chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng tang quyến. 
Nguyện cầu hương linh Bác Huỳnh Phương Dũng sớm tiêu diêu nơi cõi Niết Bàn.
 
Ban Biên Tập
www.lasanmossard.orgPhân Ưu - Bác Đặng Kim Xuyến

posted Feb 28, 2017, 9:50 AM by Hung Nguyen   [ updated Jul 19, 2017, 5:08 AM ]


PHÂN ƯU

Được tin:
 
Bà ĐẶNG KIM XUYẾN

Chị của bạn Trần Quốc Bảo - Promo 75 

đã từ trần ngày 17 tháng 11 năm 2016 tại Sàigòn, Việt Nam  

Chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng tang quyến. 
Nguyện cầu hương linh Bà Đặng Kim Xuyến sớm tiêu diêu nơi cõi Niết Bàn.
 
Ban Biên Tập
www.lasanmossard.org

Phân Ưu - Cháu Jimmy Nguyễn

posted Feb 28, 2017, 9:48 AM by Hung Nguyen   [ updated Feb 28, 2017, 9:49 AM ]

PHÂN ƯU


Được tin:
 
Cháu JIMMY NGUYỄN

trưởng nam của bạn Nguyễn Trọng Việt, Promo 77

đã từ trần ngày 24 tháng 11 năm 2016 tại Lubbock, Texas  

Chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng tang quyến. 
Nguyện cầu linh hồn cháu Jimmy Nguyễn sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa trên Thiên Đàng.
 
Ban Biên Tập
www.lasanmossard.org

1-10 of 108