Blog


Phân Ưu - Bác Huỳnh Phương Dũng

posted May 29, 2017, 6:59 AM by Hung Nguyen   [ updated May 29, 2017, 6:59 AM ]


PHÂN ƯU

Được tin:
 
Bác HUỲNH PHƯƠNG DŨNG

Thân phụ của các bạn: 
Huỳnh Nghĩa Toàn - Promo 75
Huỳnh Nghĩa An - Promo 76
Huỳnh Nghĩa Hưng - Promo 77
Huỳnh Nghĩa Phát - Promo 78

đã từ trần ngày 25 tháng 04 năm 2017 tại Sydney, Australia  

Chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng tang quyến. 
Nguyện cầu hương linh Bác Huỳnh Phương Dũng sớm tiêu diêu nơi cõi Niết Bàn.
 
Ban Biên Tập
www.lasanmossard.orgPhân Ưu - Bác Đặng Kim Xuyến

posted Feb 28, 2017, 9:50 AM by Hung Nguyen   [ updated Feb 28, 2017, 9:50 AM ]

PHÂN ƯU

Được tin:
 
Bà ĐẶNG KIM XUYẾN

Chị của bạn Trần Quốc Bảo - Promo 75 

đã từ trần ngày 17 tháng 11 năm 2016 tại Sàigòn, Việt Nam  

Chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng tang quyến. 
Nguyện cầu hương linh Bà Đặng Kim Xuyến sớm tiêu diêu nơi cõi Niết Bàn.
 
Ban Biên Tập
www.lasanmossard.org

Phân Ưu - Cháu Jimmy Nguyễn

posted Feb 28, 2017, 9:48 AM by Hung Nguyen   [ updated Feb 28, 2017, 9:49 AM ]

PHÂN ƯU


Được tin:
 
Cháu JIMMY NGUYỄN

trưởng nam của bạn Nguyễn Trọng Việt, Promo 77

đã từ trần ngày 24 tháng 11 năm 2016 tại Lubbock, Texas  

Chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng tang quyến. 
Nguyện cầu linh hồn cháu Jimmy Nguyễn sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa trên Thiên Đàng.
 
Ban Biên Tập
www.lasanmossard.org

Phân Ưu - Anh Nguyễn Văn Thế

posted Feb 28, 2017, 9:45 AM by Hung Nguyen   [ updated Feb 28, 2017, 9:49 AM ]

PHÂN ƯU


Được tin:
 
Niên trưởng NGUYỄN VĂN THẾ - Lasan Miche

đã từ trần ngày 17 tháng 11 năm 2016 tại Sàigòn, Việt Nam  

Chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng tang quyến và Ban Liên Lạc CHS Lasan Việt Nam. 
Nguyện cầu hương linh Niên trưởng Nguyễn Văn Thế sớm tiêu diêu nơi cõi Niết Bàn.
 
Ban Biên Tập
www.lasanmossard.org


Phân Ưu - Bác Nguyễn Thị Phụt

posted Nov 29, 2016, 9:47 AM by Hung Nguyen   [ updated Nov 29, 2016, 10:20 AM ]


PHÂN ƯU

Được tin:
 
Bác NGUYỄN THỊ PHỤT

nhạc mẫu của bạn Nguyễn Thanh Vinh, Promo 74

đã từ trần ngày 11 tháng 11 năm 2016 tại New Orleans, Louisiana  

Chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng tang quyến. 
Nguyện cầu hương linh Bác Nguyễn Thị Phụt sớm tiêu diêu nơi cõi Niết Bàn. 
 
Ban Biên Tập
www.lasanmossard.org

Phân Ưu - GS Châu Tâm Luân

posted Oct 12, 2016, 7:44 AM by Hung Nguyen   [ updated Oct 12, 2016, 7:47 AM ]


PHÂN ƯU


Được tin:

GS CHÂU TÂM LUÂN - CHS Taberd, P. 58

đã được Chúa gọi về ngày 04 tháng 09 năm 2016 tại Thụy Sĩ,
qua Ban Liên Lạc Cựu Học Sinh Lasan Việt Nam. 

Chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng tang quyến và Ban Liên Lạc CHS Lasan Việt Nam.  
Nguyện cầu linh hồn GS Châu Tâm Luân sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa trên Thiên Đàng.

 
Ban Biên Tập
www.lasanmossard.org

Nghi Lễ An Táng

Phân Ưu - Sư huynh Apollinaire Trần Đức Dinh

posted Oct 12, 2016, 7:40 AM by Hung Nguyen   [ updated Oct 12, 2016, 7:48 AM ]


PHÂN ƯU


Được tin:

 Sư huynh APOLLINAIRE TRẦN ĐỨC DINH 

đã được Chúa gọi về ngày 23 tháng 08 năm 2016 tại Lasan Mai Thôn, Việt Nam,
qua Ban Liên Lạc Cựu Học Sinh Lasan Việt Nam. 

Chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng tang quyến và các SH Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam.  
Nguyện cầu linh hồn Sư huynh Apollinaire Trần Đức Dinh sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa trên Thiên Đàng.

 
Ban Biên Tập
www.lasanmossard.org

Nghi Lễ An Táng

Phân Ưu - Bác Thái Hòa

posted Aug 24, 2016, 12:32 PM by Hung Nguyen   [ updated Aug 24, 2016, 12:32 PM ]


PHÂN ƯU

Được tin:
 
  Bác THÁI HÒA
thân phụ của hai bạn Thái Tấn Quang, Promo 77
và Lôi Quốc Thắng, Promo 77

đã từ trần ngày 07 tháng 08 năm 2016 tại Orange County, California  

Chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng tang quyến. 
Nguyện cầu hương linh bác Thái Hòa sớm tiêu diêu nơi cõi Niết Bàn. 
 
Ban Biên Tập
www.lasanmossard.org

Nghi Lễ An Táng

Phân Ưu - Bác Nguyễn Thị Tranh

posted Jul 13, 2016, 11:43 AM by Hung Nguyen   [ updated Jul 13, 2016, 11:43 AM ]


PHÂN ƯU

Được tin:
 
  Bác NGUYỄN THỊ TRANH
thân mẫu của bạn Đặng Thanh Tùng, Promo 74

đã 
từ trần ngày 02 tháng 07 năm 2016 tại Ontario, Canada  

Chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng tang quyến. 
Nguyện cầu hương linh bác Nguyễn Thị Tranh sớm tiêu diêu nơi cõi Niết Bàn. 
 
Ban Biên Tập
www.lasanmossard.org

Nghi Lễ An Táng

Phân Ưu - Frère Raymond Đặng Văn Hinh

posted Jun 13, 2016, 11:16 PM by Hung Nguyen   [ updated Jun 13, 2016, 11:16 PM ]


PHÂN ƯU

http://www.lasanmossard.org/tuongnho/2016/frereraymonddangvanhinh

Được tin:
 
  Sư huynh RAYMOND ĐẶNG VĂN HINH 

đã được Chúa gọi về ngày 31 tháng 05 năm 2016 tại Lasan Mai Thôn, Việt Nam,
qua Ban Liên Lạc Cựu Học Sinh Lasan Việt Nam. 

Chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng tang quyến và các SH Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam.  
Nguyện cầu linh hồn Sư huynh Raymond Đặng Văn Hinh sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa trên Thiên Đàng.

 
Ban Biên Tập
www.lasanmossard.org

Nghi Lễ An Táng

1-10 of 101