Blog‎ > ‎

Cảm nghĩ về lasanmossard.org

posted Apr 27, 2012, 6:52 AM by Hung Nguyen   [ updated Oct 5, 2012, 9:00 AM ]
Mến Chào Anh Nguyễn Mạnh Hùng và Lý Hữu Phước,

Một suy nghĩ riêng:

Khó có ai hiểu hết những khó khăn và thời gian..., và chi phí để tiến hành một đồ án khi thành hình và duy trì, tu bổ từng ngày và chạy theo đà TIẾN của kỹ thuật.

Nếu ai có thể hình dung là Frère Maurice Triều đã để lại một công trình TIẾN và Frère đã nghĩ đến cho chúng ta.

Ngoài ra vào những buổi sáng thứ Hai chào cờ Frère đã dùng một cái wireless microphone để thông tin và ra lệnh cho 1.300 học sinh từ năm 1970.

Một cá nhân Sơn rất cám ơn anh Nguyễn Mạnh Hùng Lớp 8-72 Lasan Mossard Thủ Đức và Lý Hữu Phước ở Úc Châu cùng cộng tác với sự hiểu biết của phần mềm, mạng và năng khiếu, cùng với sự hy sinh cá nhân để đóng góp cho những thế hệ trước, sau hiểu rõ nguồn gốc Lasan Mossard và cách giáo dục Tân TIẾN đã có cách đây hơn 42 năm.

Những tài liệu của hai anh là bằng chứng và để cho các người làm Giáo Dục lấy đó là một phần để chuyển đến cho một ngày Mới, cho tất cả xã hội. Nó còn là những món ăn Tinh thần cho chúng ta.

Chân Thành,

Vũ Thanh Sơn

Lớp 7-Anh Văn - 72
68-76 Lasan Mossard Thủ Đức