Blog‎ > ‎

Phân Ưu - Anh Bonaventure Ngô Thanh Tùng

posted Apr 5, 2016, 4:31 AM by Hung Nguyen   [ updated Apr 5, 2016, 4:38 AM ]

PHÂN ƯU

Được tin:
 
  Anh 
Bonaventure NGÔ THANH TÙNG, CHS Lasan Kim Phước, Kontum - Promo 72

đã 
từ trần ngày 22 tháng 3 năm 2016 tại Sài gòn, Việt Nam  

Chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng tang quyến.  
Nguyện cầu linh hồn anh Ngô Thanh Tùng sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa trên Thiên Đàng.
 
Ban Biên Tập
www.lasanmossard.org

Nghi Lễ An Táng