Blog‎ > ‎

Phân Ưu - Anh Nguyễn Văn Phơi

posted May 16, 2016, 8:01 AM by Hung Nguyen   [ updated May 16, 2016, 8:01 AM ]

PHÂN ƯU

Được tin:
 
  Anh NGUYỄN VĂN PHƠI
bào huynh của bạn Nguyễn Văn Viên, Promo 74

đã 
từ trần ngày 8 tháng 4 năm 2016 tại Tân An, Việt Nam  

Chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng tang quyến. 
Nguyện cầu hương linh anh Nguyễn Văn Phơi sớm tiêu diêu nơi cõi Niết Bàn.
 
Ban Biên Tập
www.lasanmossard.org

Nghi Lễ An Táng