Blog‎ > ‎

Phân Ưu - Anh Nguyễn Văn Thế

posted Feb 28, 2017, 9:45 AM by Hung Nguyen   [ updated Feb 28, 2017, 9:49 AM ]
PHÂN ƯU


Được tin:
 
Niên trưởng NGUYỄN VĂN THẾ - Lasan Miche

đã từ trần ngày 17 tháng 11 năm 2016 tại Sàigòn, Việt Nam  

Chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng tang quyến và Ban Liên Lạc CHS Lasan Việt Nam. 
Nguyện cầu hương linh Niên trưởng Nguyễn Văn Thế sớm tiêu diêu nơi cõi Niết Bàn.
 
Ban Biên Tập
www.lasanmossard.org