Blog‎ > ‎

Phân Ưu - Bác Cao Hạnh Phước

posted May 22, 2016, 11:29 AM by Hung Nguyen   [ updated May 22, 2016, 11:29 AM ]

PHÂN ƯU

Được tin:
 
  Bác CAO HẠNH PHƯỚC
thân mẫu của bạn Huỳnh Hoàng Minh, Promo 77

đã 
từ trần ngày 12 tháng 05 năm 2016 tại Biên Hòa, Việt Nam  

Chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng tang quyến. 
Nguyện cầu hương linh bác Cao Hạnh Phước sớm tiêu diêu nơi cõi Niết Bàn. 
 
Ban Biên Tập
www.lasanmossard.org

Nghi Lễ An Táng