Blog‎ > ‎

Phân Ưu - Bác Đặng Kim Xuyến

posted Feb 28, 2017, 9:50 AM by Hung Nguyen   [ updated Jul 19, 2017, 5:08 AM ]

PHÂN ƯU

Được tin:
 
Bà ĐẶNG KIM XUYẾN

Chị của bạn Trần Quốc Bảo - Promo 75 

đã từ trần ngày 17 tháng 11 năm 2016 tại Sàigòn, Việt Nam  

Chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng tang quyến. 
Nguyện cầu hương linh Bà Đặng Kim Xuyến sớm tiêu diêu nơi cõi Niết Bàn.
 
Ban Biên Tập
www.lasanmossard.org