Blog‎ > ‎

Phân Ưu - Bác Huỳnh Phương Dũng

posted May 29, 2017, 6:59 AM by Hung Nguyen   [ updated Jul 19, 2017, 5:06 AM ]

PHÂN ƯU

Được tin:
 
Bác HUỲNH PHƯƠNG DŨNG

Thân phụ của các bạn: 
Huỳnh Nghĩa Toàn - Promo 75
Huỳnh Nghĩa An - Promo 76
Huỳnh Nghĩa Hưng - Promo 77
Huỳnh Nghĩa Phát - Promo 78

đã từ trần ngày 25 tháng 04 năm 2017 tại Sydney, Australia  

Chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng tang quyến. 
Nguyện cầu hương linh Bác Huỳnh Phương Dũng sớm tiêu diêu nơi cõi Niết Bàn.
 
Ban Biên Tập
www.lasanmossard.org