Blog‎ > ‎

Phân Ưu - Bác Lôi Thạch

posted Jun 26, 2017, 10:45 AM by Hung Nguyen   [ updated Jul 19, 2017, 5:08 AM ]

PHÂN ƯU

Được tin:
 
Bác LÔI THẠCH

Thân phụ của các bạn: 
Lôi Quốc Thắng - Promo 77
Lôi Quốc Hoàng - Promo 77
Lôi Quốc Thanh - Promo 80

đã từ trần ngày 05 tháng 05 năm 2017 tại Fountain Valley, California  

Chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng tang quyến. 
Nguyện cầu hương linh Bác Lôi Thạch sớm tiêu diêu nơi cõi Niết Bàn.
 
Ban Biên Tập
www.lasanmossard.org