Blog‎ > ‎

Phân Ưu - Bác Maria Võ Thị Phụng

posted Jun 23, 2015, 5:26 AM by Hung Nguyen   [ updated Dec 20, 2015, 9:02 PM ]

PHÂN ƯU

Được tin:
 
  Bác MARIA VÕ THỊ PHỤNG
thân mẫu của Thầy Trần Hiến

đã 
từ trần ngày 11 tháng 6 năm 2015 tại Irvine, California 

Chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng tang quyến.  
Nguyện cầu linh hồn Bác Võ Thị Phụng sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa trên Thiên Đàng.
 
Ban Biên Tập
www.lasanmossard.org