Blog‎ > ‎

Phân Ưu - Bác Ngô Văn Ngọc

posted Aug 20, 2015, 7:19 AM by Hung Nguyen   [ updated Dec 20, 2015, 9:05 PM ]

PHÂN ƯU

http://www.lasanmossard.org/tuongnho/2015/bacngovanngoc

Được tin:
 
  Bác NGÔ VĂN NGỌC
nhạc phụ của bạn Trần Văn Phúc, Promo 77

đã 
từ trần ngày 13 tháng 8 năm 2015 tại Sài gòn, Việt Nam 

Chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng tang quyến 
Nguyện cầu linh hồn Bác Ngô Văn Ngọc sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa trên Thiên Đàng
 
Ban Biên Tập
www.lasanmossard.org