Blog‎ > ‎

Phân Ưu - Bác Maria Nguyễn Thị Hay

posted Jul 1, 2015, 10:26 AM by Hung Nguyen   [ updated Dec 20, 2015, 9:04 PM ]

PHÂN ƯU

Được tin:
 
  Bác MARIA NGUYỄN THỊ HAY
thân mẫu của bạn Nguyễn Ngọc Tùng, Promo 74

đã 
từ trần ngày 23 tháng 6 năm 2015 tại Sài gòn, Việt Nam 

Chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng tang quyến.  
Nguyện cầu linh hồn Bác Nguyễn Thị Hay sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa trên Thiên Đàng.
 
Ban Biên Tập
www.lasanmossard.org