Blog‎ > ‎

Phân Ưu - Bác Nguyễn Thị Phụt

posted Nov 29, 2016, 9:47 AM by Hung Nguyen   [ updated Nov 29, 2016, 10:20 AM ]

PHÂN ƯU

Được tin:
 
Bác NGUYỄN THỊ PHỤT

nhạc mẫu của bạn Nguyễn Thanh Vinh, Promo 74

đã từ trần ngày 11 tháng 11 năm 2016 tại New Orleans, Louisiana  

Chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng tang quyến. 
Nguyện cầu hương linh Bác Nguyễn Thị Phụt sớm tiêu diêu nơi cõi Niết Bàn. 
 
Ban Biên Tập
www.lasanmossard.org