Blog‎ > ‎

Phân Ưu - Bác Nguyễn Thị Tranh

posted Jul 13, 2016, 11:43 AM by Hung Nguyen   [ updated Jul 13, 2016, 11:43 AM ]

PHÂN ƯU

Được tin:
 
  Bác NGUYỄN THỊ TRANH
thân mẫu của bạn Đặng Thanh Tùng, Promo 74

đã 
từ trần ngày 02 tháng 07 năm 2016 tại Ontario, Canada  

Chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng tang quyến. 
Nguyện cầu hương linh bác Nguyễn Thị Tranh sớm tiêu diêu nơi cõi Niết Bàn. 
 
Ban Biên Tập
www.lasanmossard.org

Nghi Lễ An Táng