Blog‎ > ‎

Phân Ưu - Bác Phêrô Lê Hữu An

posted Aug 20, 2017, 2:46 PM by Hung Nguyen   [ updated Aug 20, 2017, 2:46 PM ]

PHÂN ƯU

Được tin:
 
Bác PHÊRÔ LÊ HỮU AN

thân phụ của bạn Lê Mạnh Hùng - Promo 73

đã từ trần ngày 15 tháng 07 năm 2017 tại Sài gòn, Việt Nam  

Chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng tang quyến. 
Nguyện cầu linh hồn Bác Lê Hữu An sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa trên Thiên Đàng.

Ban Biên Tập
www.lasanmossard.org