Blog‎ > ‎

Phân Ưu - Bác Susan Yip

posted Jun 26, 2017, 10:46 AM by Hung Nguyen   [ updated Jul 19, 2017, 5:09 AM ]

PHÂN ƯU

Được tin:
 
Bác SUSAN YIP

thân mẫu của bạn Hồ Hướng Thọ (Alex Wu) - Promo 77

đã từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2017 tại Orange County, California  

Chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng tang quyến. 
Nguyện cầu hương linh Bác Susan Yip sớm tiêu diêu nơi cõi Niết Bàn.
 
Ban Biên Tập
www.lasanmossard.org