Blog‎ > ‎

Phân Ưu - Bác Tăng Thị Hương

posted Mar 1, 2015, 11:33 PM by Hung Nguyen   [ updated Nov 2, 2015, 9:46 AM ]

PHÂN ƯU

Được tin:
 
  Bác TĂNG THỊ HƯƠNG
thân mẫu của bạn Lý Hữu Phước, Promo73, BBT lasanmossard.org

đã 
từ trần ngày 22 tháng 2 năm 2015 tại Perth, Úc Châu

Chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng tang quyến.  
Nguyện cầu linh hồn Bác Tăng Thị Hương sớm tiêu diêu nơi cõi Niết Bàn.
 
Ban Biên Tập
www.lasanmossard.org