Blog‎ > ‎

Phân Ưu - Bác Thái Hòa

posted Aug 24, 2016, 12:32 PM by Hung Nguyen   [ updated Aug 24, 2016, 12:32 PM ]

PHÂN ƯU

Được tin:
 
  Bác THÁI HÒA
thân phụ của hai bạn Thái Tấn Quang, Promo 77
và Lôi Quốc Thắng, Promo 77

đã từ trần ngày 07 tháng 08 năm 2016 tại Orange County, California  

Chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng tang quyến. 
Nguyện cầu hương linh bác Thái Hòa sớm tiêu diêu nơi cõi Niết Bàn. 
 
Ban Biên Tập
www.lasanmossard.org

Nghi Lễ An Táng