Blog‎ > ‎

Phân Ưu - Bác Trần Thị Trầm

posted Feb 15, 2016, 9:44 AM by Hung Nguyen   [ updated Feb 15, 2016, 9:45 AM ]

PHÂN ƯU

Được tin:
 
  Bà Quả Phụ ĐỖ ĐÌNH QUẾ
thân mẫu của anh Đỗ Đình Lai, Promo 61

đã 
từ trần ngày 31 tháng 01 năm 2016 tại Garden Grove, California  

Chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng tang quyến. 
Nguyện cầu hương linh Bác Trần Thị Trầm sớm tiêu diêu nơi cõi Niết Bàn. 
 
Ban Biên Tập
www.lasanmossard.org

Nghi Lễ An Táng