Blog‎ > ‎

Phân Ưu - Bà Kim Chưởng

posted Aug 9, 2014, 7:37 PM by Hung Nguyen   [ updated Nov 2, 2015, 9:40 AM ]

PHÂN ƯU

Được tin:

  Nghệ sĩ lão thành bà KIM CHƯỞNG 
thân mẫu của hai bạn Nguyễn Văn Nhờ (RIP) và Nguyễn Văn Ngọc (Douglas), CHS Lasan Mossard

  đã từ trần ngày 1 tháng 8 năm 2014 tại Sài gòn, Việt Nam

Chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng tang quyến.
Nguyện cầu linh hồn bà Kim Chưởng sớm tiêu diêu nơi cõi Niết Bàn.
 
Ban Biên Tập
www.lasanmossard.org

Nghi Lễ An Táng