Blog‎ > ‎

Phân Ưu - Bạn Nguyễn Hữu Châu

posted Apr 5, 2016, 4:42 AM by Hung Nguyen   [ updated Apr 5, 2016, 4:42 AM ]

PHÂN ƯU

Được tin:
 
  Bạn NGUYỄN HỮU CHÂU
bào đệ của bạn Nguyễn Văn Minh, Promo 77

đã 
từ trần ngày 24 tháng 03 năm 2016 tại Ba Lê, Pháp Quốc  

Chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng tang quyến. 
Nguyện cầu linh hồn bạn Nguyễn Hữu Châu sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa trên Thiên Đàng. 
 
Ban Biên Tập
www.lasanmossard.org

Nghi Lễ An Táng