Blog‎ > ‎

Phân Ưu - Cháu Jimmy Nguyễn

posted Feb 28, 2017, 9:48 AM by Hung Nguyen   [ updated Feb 28, 2017, 9:49 AM ]
PHÂN ƯU


Được tin:
 
Cháu JIMMY NGUYỄN

trưởng nam của bạn Nguyễn Trọng Việt, Promo 77

đã từ trần ngày 24 tháng 11 năm 2016 tại Lubbock, Texas  

Chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng tang quyến. 
Nguyện cầu linh hồn cháu Jimmy Nguyễn sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa trên Thiên Đàng.
 
Ban Biên Tập
www.lasanmossard.org