Blog‎ > ‎

Phân Ưu - Cụ Bà Đoàn Thị Hưởng

posted Apr 5, 2016, 4:34 AM by Hung Nguyen   [ updated Apr 5, 2016, 4:35 AM ]

PHÂN ƯU

Được tin:
 
  Cụ Bà ĐOÀN THỊ HƯỞNG
thân mẫu của bạn Võ Quốc Thắng, Promo 74

đã 
từ trần ngày 25 tháng 03 năm 2016 tại Sài gòn, Việt Nam  

Chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng tang quyến. 
Nguyện cầu hương linh Cụ Bà Đoàn Thị Hưởng sớm tiêu diêu nơi cõi Niết Bàn. 
 
Ban Biên Tập
www.lasanmossard.org

Nghi Lễ An Táng