Blog‎ > ‎

Phân Ưu - Cụ Bà Hồ Thị Hai

posted Apr 5, 2016, 4:43 AM by Hung Nguyen   [ updated Apr 5, 2016, 4:44 AM ]

PHÂN ƯU

Được tin:
 
  Cụ Bà HỒ THỊ HAI
thân mẫu của anh Denis Việc Ngọc Lợi, Promo 59

đã 
từ trần ngày 25 tháng 03 năm 2016 tại Garden Grove, California  

Chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng tang quyến. 
Nguyện cầu hương linh Cụ Bà Hồ Thị Hai sớm tiêu diêu nơi cõi Niết Bàn. 
 
Ban Biên Tập
www.lasanmossard.org

Nghi Lễ An Táng