Blog‎ > ‎

Phân Ưu - Cụ Nguyễn Thúc Hội

posted Jul 14, 2015, 1:12 PM by Hung Nguyen   [ updated Dec 20, 2015, 9:04 PM ]

PHÂN ƯU

Được tin:
 
  Cụ NGUYỄN THÚC HỘI
thân phụ của bạn Nguyễn Linh Quang, Promo 78

đã 
từ trần ngày 6 tháng 7 năm 2015 tại Ba Lê, Cộng hòa Pháp  

Chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng tang quyến.  
Nguyện cầu linh hồn Cụ Nguyễn Thúc Hội sớm tiêu diêu nơi cõi Niết Bàn.
 
Ban Biên Tập
www.lasanmossard.org