Blog‎ > ‎

Phân Ưu - Frère Martial Lê Văn Trí

posted Aug 25, 2015, 8:39 AM by Hung Nguyen   [ updated Dec 20, 2015, 9:06 PM ]

PHÂN ƯU


Được tin:
 
  Frère MARTIAL LÊ VĂN TRÍ
Giám học lớp 8, 9, phụ tá Hiệu Trưởng trường Lasan Taberd

đã 
từ trần ngày 17 tháng 8 năm 2015 tại Sài gòn, Việt Nam 

Chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng tang quyến, Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam, các Thầy Cô và CHS Lasan Taberd 
Nguyện cầu linh hồn Frère Lê Văn Trí sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa trên Thiên Đàng
 
Ban Biên Tập
www.lasanmossard.org