Blog‎ > ‎

Phân Ưu - Frère Raymond Đặng Văn Hinh

posted Jun 13, 2016, 11:16 PM by Hung Nguyen   [ updated Jun 13, 2016, 11:16 PM ]

PHÂN ƯU

http://www.lasanmossard.org/tuongnho/2016/frereraymonddangvanhinh

Được tin:
 
  Sư huynh RAYMOND ĐẶNG VĂN HINH 

đã được Chúa gọi về ngày 31 tháng 05 năm 2016 tại Lasan Mai Thôn, Việt Nam,
qua Ban Liên Lạc Cựu Học Sinh Lasan Việt Nam. 

Chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng tang quyến và các SH Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam.  
Nguyện cầu linh hồn Sư huynh Raymond Đặng Văn Hinh sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa trên Thiên Đàng.

 
Ban Biên Tập
www.lasanmossard.org

Nghi Lễ An Táng