Blog‎ > ‎

Phân Ưu - GS Châu Tâm Luân

posted Oct 12, 2016, 7:44 AM by Hung Nguyen   [ updated Oct 12, 2016, 7:47 AM ]

PHÂN ƯU


Được tin:

GS CHÂU TÂM LUÂN - CHS Taberd, P. 58

đã được Chúa gọi về ngày 04 tháng 09 năm 2016 tại Thụy Sĩ,
qua Ban Liên Lạc Cựu Học Sinh Lasan Việt Nam. 

Chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng tang quyến và Ban Liên Lạc CHS Lasan Việt Nam.  
Nguyện cầu linh hồn GS Châu Tâm Luân sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa trên Thiên Đàng.

 
Ban Biên Tập
www.lasanmossard.org

Nghi Lễ An Táng