Blog‎ > ‎

Phân Ưu - Huỳnh Hữu Đức (Jean Claude Adams)

posted Apr 7, 2014, 8:13 AM by Hung Nguyen   [ updated Nov 2, 2015, 9:16 AM ]


PHÂN ƯU

Được tin:
 
  HUỲNH HỮU ĐỨC (JEAN CLAUDE ADAMS) - Promo 60

  đã từ trần ngày 23 tháng 3 năm 2014 tại Việt Nam.Chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng tang quyến. 
Nguyện cầu hương linh anh Huỳnh Hữu Đức
sớm tiêu diêu nơi cõi Niết Bàn.
 
Ban Biên Tập
www.lasanmossard.org

Nghi Lễ An Táng