Blog‎ > ‎

Phân Ưu - Joseph Võ Đại

posted Jun 18, 2014, 9:17 PM by Hung Nguyen   [ updated Nov 2, 2015, 9:18 AM ]

PHÂN ƯU

Được tin:

  JOSEPH VÕ ĐẠI, Promo 60

  đã từ trần ngày 9 tháng 6 năm 2014 tại Los Gatos, California
Chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng tang quyến 
Nguyện cầu linh hồn anh Võ Đại sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa trên Thiên Đàng
 
Ban Biên Tập
www.lasanmossard.org

Nghi Lễ An Táng