Blog‎ > ‎

Phân Ưu - Linh mục Nguyễn Quốc Hoàng

posted May 5, 2015, 9:00 PM by Hung Nguyen   [ updated Dec 20, 2015, 9:00 PM ]

PHÂN ƯU


Được tin:
 
  LM Phanxico Salesio NGUYỄN QUỐC HOÀNG
bào đệ của bạn Nguyễn Quốc Hưng, Promo 73, BBT lasanmossard.org

đã từ trần lúc 10:30 ngày 26 tháng 4 năm 2015 tại Việt Nam 

Chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng tang quyến.  
Nguyện cầu linh hồn LM Phanxico Salesio Nguyễn Quốc Hoàng sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa trên Thiên Đàng.
 
Ban Biên Tập
www.lasanmossard.org