Blog‎ > ‎

Phân Ưu - Ngô Hoàng Diệp

posted Feb 13, 2015, 9:33 AM by Hung Nguyen   [ updated Nov 2, 2015, 9:45 AM ]

PHÂN ƯU

Được tin:
 
  Anh PHÊRÔ NGÔ HOÀNG DIỆP, Mossard.Taberd.Promo63

đã 
từ trần ngày 2 tháng 2 năm 2015 tại Đà Lạt, Việt Nam

Chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng tang quyến.  
Nguyện cầu linh hồn anh Ngô Hoàng Diệp sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa trên Thiên Đàng.
 
Ban Biên Tập
www.lasanmossard.org