Blog‎ > ‎

Phân Ưu - Nguyễn Quang Phúc

posted Dec 16, 2014, 12:21 AM by Hung Nguyen   [ updated Nov 2, 2015, 9:45 AM ]

PHÂN ƯU

Được tin:
 
  Anh NGUYỄN QUANG PHÚC, Promo 77

đã từ trần ngày 10 tháng 12 năm 2014 tại Kontum. Việt Nam

Chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng tang quyến. 
Nguyện cầu hương linh anh Nguyễn Quang Phúc sớm tiêu diêu nơi cõi Niết Bàn.
 
Ban Biên Tập
www.lasanmossard.org

Nghi Lễ An Táng