Blog‎ > ‎

Phân Ưu - Nicolas Võ Văn Quang

posted Jun 13, 2016, 11:15 PM by Hung Nguyen   [ updated Jun 13, 2016, 11:15 PM ]

PHÂN ƯU

Được tin trễ:
 
  Anh Nicolas VÕ VĂN QUANG, Promo72

đã 
từ trần ngày 22 tháng 5 năm 2016 tại Houston, Texas  

Chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng tang quyến.  
Nguyện cầu linh hồn anh Võ Văn Quang sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa trên Thiên Đàng.
 
Ban Biên Tập
www.lasanmossard.org

Nghi Lễ An Táng