Blog‎ > ‎

Phân Ưu - Sư huynh Apollinaire Trần Đức Dinh

posted Oct 12, 2016, 7:40 AM by Hung Nguyen   [ updated Oct 12, 2016, 7:48 AM ]

PHÂN ƯU


Được tin:

 Sư huynh APOLLINAIRE TRẦN ĐỨC DINH 

đã được Chúa gọi về ngày 23 tháng 08 năm 2016 tại Lasan Mai Thôn, Việt Nam,
qua Ban Liên Lạc Cựu Học Sinh Lasan Việt Nam. 

Chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng tang quyến và các SH Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam.  
Nguyện cầu linh hồn Sư huynh Apollinaire Trần Đức Dinh sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa trên Thiên Đàng.

 
Ban Biên Tập
www.lasanmossard.org

Nghi Lễ An Táng