Blog‎ > ‎

Phân Ưu - Su huynh Bertrand Nguyễn

posted Jan 8, 2014, 4:36 AM by Hung Nguyen   [ updated Nov 2, 2015, 9:09 AM ]

PHÂN ƯU

Được tin:
 
  Sư huynh BERTRAND NGUYỄN

đã qua đời vào ngày 31 tháng 12 năm 2013 tại California, USA.

Chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng tang quyến.
Nguyện cầu linh hồn Sư huynh Betrand Nguyễn sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa trên Thiên Đàng.

 
Ban Biên Tập
www.lasanmossard.org

Nghi Lễ An Táng