Blog‎ > ‎

Phân Ưu - Sư huynh Paul ĐỖ CHU PHÊ

posted May 1, 2015, 8:59 PM by Hung Nguyen   [ updated Nov 2, 2015, 9:49 AM ]

PHÂN ƯU


Được tin:
 
  Sư huynh PAUL ĐỖ CHU PHÊ 

đã được Chúa gọi về ngày 22 tháng 4 năm 2015 tại Lasan Mai Thôn, Việt Nam 

Chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng tang quyến và các SH Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam.  
Nguyện cầu linh hồn Sư huynh Vincent Ferrier Đỗ Chu Phê sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa trên Thiên Đàng.

 
Ban Biên Tập
www.lasanmossard.org

Nghi Lễ An Táng