Blog‎ > ‎

Phân Ưu - Sư huynh Philibert Lê Văn Cẩn

posted Nov 8, 2014, 10:49 AM by Hung Nguyen   [ updated Nov 2, 2015, 9:42 AM ]

PHÂN ƯU

Được tin:
 
  Sư huynh PHILIBERT LÊ VĂN CẨN

đã được Chúa gọi về ngày 29 tháng 10 năm 2014 tại Lasan Mai Thôn, Việt Nam

Chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng tang quyến và các SH Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam. 
Nguyện cầu linh hồn Sư huynh Philibert Lê Văn Cẩn sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa trên Thiên Đàng.

 
Ban Biên Tập
www.lasanmossard.org

Nghi Lễ An Táng