Blog‎ > ‎

Phân Ưu - Sư huynh Romain Đặng Công Hầu

posted Aug 20, 2017, 2:43 PM by Hung Nguyen   [ updated Aug 20, 2017, 2:44 PM ]

PHÂN ƯU


Được tin:

 Sư huynh ROMAIN ĐẶNG CÔNG HẦU 

đã được Chúa gọi về ngày 12 tháng 07 năm 2017 tại Lasan Mai Thôn, Việt Nam,
qua Ban Liên Lạc Cựu Học Sinh Lasan Việt Nam. 

Chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng tang quyến và các SH Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam.  
Nguyện cầu linh hồn Sư huynh Romain Đặng Công Hầu sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa trên Thiên Đàng.

 
Ban Biên Tập
www.lasanmossard.org

Nghi Lễ An Táng