Blog‎ > ‎

Phân Ưu - Trần Văn Ngân

posted Dec 25, 2013, 11:58 PM by Hung Nguyen   [ updated Nov 2, 2015, 9:08 AM ]

PHÂN ƯU

Được tin anh:
 
TRẦN VĂN NGÂN
cựu học sinh Lasan Mossard - Promo 1959

qua đời vào ngày 14 tháng 12 năm 2013 lu'c 19 giờ tại Montréal, Canada.

Chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng tang quyến.
Nguyện cầu hương linh anh Trần Văn Ngân được sớm tiêu diêu nơi cõi Niết Bàn.

 
Ban Biên Tập
www.lasanmossard.org
From: Ngan Tran
Date: 2013/12/27
Subject: RE: Cảm Tạ
To: NgoHongNhut

Kính gửi Anh Nhựt,

Việc an táng của Ngân đã xong. Tro cốt sẽ đưa vô chùa yên nghỉ.
Gia đình Yến chân thành cảm tạ anh Nhựt & các anh bạn của đại gia đình Mossard và Adran đã điện thoại chia buồn, gửi phân ưu, đọc kinh và cầu nguyện cho Ngân .

Phi Yến và các con Nhật Nam,Nhật Tri