Blog‎ > ‎

Phân Ưu - Võ Văn Vinh

posted Nov 14, 2014, 12:30 PM by Hung Nguyen   [ updated Nov 2, 2015, 9:44 AM ]

PHÂN ƯU

Được tin:
 
  Anh VÕ VĂN VINH, Promo 72

đã 
từ trần ngày 5 tháng 11 năm 2014 tại Houston. Texas 

Chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng tang quyến.  
Nguyện cầu hương linh anh Võ Văn Vinh 
sớm tiêu diêu nơi cõi Niết Bàn.

 
Ban Biên Tập
www.lasanmossard.org