Blog‎ > ‎

Phân Ưu - Lưu Thị Thúy Hoa

posted Feb 19, 2014, 10:10 AM by Hung Nguyen   [ updated Nov 2, 2015, 9:14 AM ]

PHÂN ƯU

Được tin:
 
  Chị LƯU THỊ THÚY HOA,
hiền thê của anh NGUYỄN BÁ HIỂN, Promo 72

đã được Chúa gọi về ngày 3 tháng 2 năm 2014 tại Nha Trang, Việt Nam.

1960 - 2014

Chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng tang quyến và các CHS Mossard Promo72. 
Nguyện cầu linh hồn chị Hoa sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa trên Thiên Đàng.

 
Ban Biên Tập
www.lasanmossard.org