Blog‎ > ‎

Phân Ưu - Đỗ Khoa Luật

posted Feb 19, 2014, 9:57 AM by Hung Nguyen   [ updated Nov 2, 2015, 9:12 AM ]

PHÂN ƯU

Được tin:
 
  Thi sĩ THÁI THỤY VY - ĐỖ KHOA LUẬT, Promo 57

  đã từ trần ngày 9 tháng 2 năm 2014 tại Tempe, Arizona, Mỹ Quốc.

 

Chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng tang quyến. 
Nguyện cầu linh hồn anh Đỗ Khoa Luật
sớm tiêu diêu nơi cõi Niết Bàn.
 
Ban Biên Tập
www.lasanmossard.org

Nghi Lễ An Táng