Blog‎ > ‎

Tạ Ơn - Thanksgiving 2015

posted Dec 2, 2015, 12:12 PM by Hung Nguyen   [ updated Dec 2, 2015, 12:12 PM ]

http://www.lasanmossard.org/photos/thuvienhinhanh/TaOn_HD.jpg

Tạ ơn các Frères, Thầy Cô, cùng những nhân viên phụng sự tại Lasan Mossard từ năm 1894 cho đến 1976