Blog‎ > ‎

Phân Ưu - Bác Maria Nguyễn Thị Lý

posted Oct 27, 2015, 8:59 AM by Hung Nguyen   [ updated Dec 20, 2015, 9:09 PM ]

PHÂN ƯU

Được tin:
 
  Bác MARIA NGUYỄN THỊ LÝ
thân mẫu của bạn Vũ Thanh Sơn, Promo 74

đã 
từ trần ngày 17 tháng 10 năm 2015 tại Gò Vấp, Việt Nam 

Chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng tang quyến  
Nguyện cầu linh hồn Bác Nguyễn Thị Lý sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa trên Thiên Đàng
 
Ban Biên Tập
www.lasanmossard.org