Blog‎ > ‎

Phân Ưu - Anh Bùi Văn Phương

posted Dec 2, 2015, 12:03 PM by Hung Nguyen   [ updated Dec 20, 2015, 9:15 PM ]

PHÂN ƯU


Được tin:
 
  Anh BÙI VĂN PHƯƠNG, Promo 66 

đã từ trần ngày 11 tháng 11 năm 2015 tại San José. California

Chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng tang quyến.  
Nguyện cầu hương linh anh Bùi Văn Phương sớm tiêu diêu nơi cõi Niết Bàn.
 
Ban Biên Tập
www.lasanmossard.org