Blog‎ > ‎

Phân Ưu - Bác Maria Madalena Dương Lệ Hoa

posted Dec 2, 2015, 12:06 PM by Hung Nguyen   [ updated Dec 20, 2015, 9:11 PM ]

PHÂN ƯU

Được tin:
 
  Bác Maria Madalena DƯƠNG LỆ HOA
nhạc mẫu của bạn Trần Thanh Phong, Promo 77

đã 
từ trần ngày 19 tháng 11 năm 2015 tại Sài gòn, Việt Nam  

Chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng tang quyến.  
Nguyện cầu linh hồn Bác Maria Madalena Dương Lệ Hoa sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa trên Thiên Đàng.
 
Ban Biên Tập
www.lasanmossard.org

Nghi Lễ An Táng