Blog‎ > ‎

Phân Ưu - Bạn Nguyễn Thanh Quan

posted Dec 2, 2015, 12:09 PM by Hung Nguyen   [ updated Dec 20, 2015, 9:11 PM ]

PHÂN ƯU

Được tin:
 
  thân mẫu bạn Nguyễn Thanh Quan, Promo 78 

đã từ trần ngày 20 tháng 11 năm 2015 tại Thủ Đức. Việt Nam

Chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng tang quyến.  
Nguyện cầu hương linh Bác sớm tiêu diêu nơi cõi Niết Bàn.
 
Ban Biên Tập
www.lasanmossard.org

Nghi Lễ An Táng