Blog‎ > ‎

Phân Ưu - Anh Stefan Lương Việt Hùng

posted Mar 16, 2016, 9:09 AM by Hung Nguyen   [ updated Apr 5, 2016, 4:37 AM ]

PHÂN ƯU

Được tin:
 
  Anh Stefan LƯƠNG VIỆT HÙNG, Promo72

đã 
từ trần ngày 26 tháng 2 năm 2016 tại Sacramento, California  

Chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng tang quyến.  
Nguyện cầu linh hồn anh Lương Việt Hùng sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa trên Thiên Đàng.
 
Ban Biên Tập
www.lasanmossard.org

Nghi Lễ An Táng