Blog‎ > ‎

Phân Ưu - Bác Châu Văn Nguyên

posted Dec 20, 2015, 8:52 PM by Hung Nguyen   [ updated Dec 20, 2015, 9:12 PM ]

PHÂN ƯU


Được tin:
 
  Bác CHÂU VĂN NGUYÊN
thân phụ của hai bạn Châu Quốc Minh, Promo 77
và Châu Quốc Hùng, Promo 78

đã 
từ trần ngày 10 tháng 12 năm 2015 tại Sài gòn, Việt Nam 

Chúng tôi xin thành kính phân ưu cùng tang quyến. 
Nguyện cầu hương linh Bác Châu Văn Nguyên sớm tiêu diêu nơi cõi Niết Bàn. 
 
Ban Biên Tập
www.lasanmossard.org

Nghi Lễ An Táng